Наручите на еКњижари

Вести

10.06.2020.

Провера знања на основу демонстрационих огледа

Провера знања на основу демонстрационих огледа

Klett, Хемија – приручник Теме из методике наставе хемије

Демонстрације огледа могу послужити и за утврђивање исхода учења хемије. Током таквог проверавања наставник демонстрира огледе и пружа информације о коришћеним супстанцама и прибору, а ученици посматрају извођење, бележе запажања, објашњавају и изводе закључке.

У наставку је наведен пример таквог задатка.

Задатак

Опис поступка

Запажања

Објашњења

Закључак

У ерленмајер се стави калцијум-карбонат (CaCO3) и дода хлороводонична киселина. Ерленмајер се затвори запушачем кроз који пролази цев за одвод гаса. Други крај цеви стави се у чашу. После неког времена у чашу се унесе упаљено дрвце.
У чашу се сипа раствор калцијум-хидроксида Ca(OH)2. Долази до хемијске реакције:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
У чашу се сипа хлороводонична киселина.

 

Анализа ученичких одговора пружа увид у:

  1. способност опажања, примања и класификовања информација добијених из огледа и издвајања битних;
  2. способност анализирања ситуације;
  3. способност закључивања;
  4. коришћење хемијских појмова у формулисању објашњења и закључака, повезивање различитих делова градива хемије, као и градива различитих предмета.

Процењивање ученичких постигнућа на основу посматрања огледа захтева разрађивање процедуре за вредновање одговора, тј. начина бодовања у различитим ситуацијама: погрешно опажање или изостајање опсервације, добра опсервација без објашњења или закључака, или погрешно објашњење, односно погрешан закључак, добра опсервација с делимичним објашњењем (предвиђање различитих делимичних одговора), тачна опсервација и потпуно објашњење, тачна опсервација, потпуна објашњења и одговарајући закључци, навођење доказа, коришћење одговарајућег речника.

Предност таквог проверавања јесте постављање ученика у позицију да повезује и примењује научне појмове у јединствених ситуацијама. Демонстрације у оквиру проверавања бирају се тако да обухватају примену претходно учених хемијских појмова у новом контексту. Проверавање демонстрацијом поспешује запажања код ученика, разликовање запажања и закључака, описивање проблема и објашњавање решења проблема. Такав начин проверавања оспособљава ученике да на исти начин разматрају сложеније ситуације повезане с хемијом у свакодневном животу.

Аутор: проф. др Драгица Тривић
Извод из приручника Теме из методике наставе хемије